2010 EM Lake Retreat

EM Lake Retreat, August 2010